Parafia Rzymskokatolicka
NMP Królowej Wszechświata
we Frydku - Gilowicach

Parafialna strona demonstracyjna w Katowicach

Ogłoszenia parafialne

Aktualne ogłoszenia

Intencje mszalne

Najnowsze intencje

Grupy parafialne

Dołącz do nas

E-Cmentarz

Wyszukaj groby na naszym cmentarzu

Aktualności z Archidiecezji Katowickiej

Liturgia

Aktualności

Wiadomości

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa
05/06

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa.
Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowego w bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa. Do najwcześniejszych, którzy w Ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże, należy nieznany autor poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, że właśnie w tej Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim nie rozstanie. Cały zakon św. Dominika Guzmana - dominikanie - bardzo wcześnie przyswoił sobie nabożeństwo do zranionego boku i Serca Pana Jezusa. W piątek po oktawie Bożego Ciała, a więc w dzień, który Chrystus wybrał sobie na święto Jego Serca, dominikanie odmawiali oficjum o Ranie boku Pana Jezusa.
Warto wymienić przynajmniej kilku świętych i błogosławionych, którzy wyróżniali się w średniowieczu szczególnym nabożeństwem do Serca Pana Jezusa; w tym Sercu znaleźli dla siebie źródło szczególnej radości i uświęcenia:

Św. Mechtylda (1241-1298) za zachętą samego Pana Jezusa wchodziła do Jego Serca i w nim spoczywała. Jezus oddawał jej swoje Serce jako znak zawartego z nią przymierza. Pewnego dnia w czasie spotkania Pan tak mocno przycisnął jej serce do swojego Serca, że miała wrażenie, że odtąd te dwa serca stanowią jedno. Mechtylda każdego rana witała Boże Serce i każdego wieczora czule je żegnała.

Podobnym przywilejem cieszyła się młodsza siostra Mechtyldy, św. Gertruda (1250-1303). Jej zasadnicze dzieło, które wsławiło jej imię po całej Europie, to Poseł Bożej pobożności. Jest to prawdziwy poemat o miłości Boga do duszy i duszy do Boga. Jego zaś źródłem jest Najświętsze Serce Syna Bożego. Można powiedzieć, że Gertruda obcowała z Sercem Jezusowym na co dzień.

Do św. Małgorzaty z Kortony (1252-1297) Pan Jezus odezwał się pewnego dnia: 'Połóż twe ręce na ranach moich rąk!' Na to święta: 'Nie, Panie!' W tej chwili otwarła się rana boku Chrystusa i święta ujrzała w niej Serce Zbawcy.

Od XVII wieku nabożeństwo do Serca Pana Jezusa staje się własnością ogółu wiernych i całego Kościoła. Przyczyniło się do tego dwoje świętych: św. Jan Eudes i św. Małgorzata Maria Alacoque. Pierwszy działał bardziej z własnej inicjatywy, natomiast św. Małgorzata - pod wpływem nakazów, jakie otrzymała od samego Chrystusa, który chciał się jej pośrednictwem posłużyć.

W dekrecie o heroiczności cnót z 1903 r. Św. Jan Eudes jest nazwany 'twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi'. W breve beatyfikacyjnym czytamy wprost: 'Płonąc sam szczególną miłością ku Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, powziął pierwszy - a nie było to bez natchnienia Bożego - myśl publicznego kultu ku ich czci. Należy go przeto uważać za ojca tego, tak miłego nam nabożeństwa. (...) Był także tego kultu doktorem, albowiem ku czci obu Serc ułożył oficjum i Mszę świętą. Był wreszcie ich apostołem, bo całym sercem przykładał się do szerzenia tego zbawiennego nabożeństwa'. Jan Eudes chciał, aby ono było własnością wszystkich. Nowością, którą wprowadził, było również to, że nabożeństwo do Serca Pana Jezusa łączył ściśle z nabożeństwem do Serca Maryi. Nie umiał tych dwóch Serc rozłączyć. Nabożeństwo do tych dwóch Serc wprowadził także do liturgii Kościoła.
Jan Eudes postawił sobie za program swojej kapłańskiej misji szerzenie kultu i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i do Serca Maryi: niezmordowanym słowem, pismami i dziełami. Założył także ku czci tych dwóch Serc i pod ich imieniem osobną rodzinę zakonną (1641), aby kapłani tegoż zgromadzenia ex professo oddawali się szerzeniu nabożeństwa do tych dwóch Serc. Ku czci tych dwóch Serc przepisuje swoim synom duchownym osobne nabożeństwa i modlitwy, wśród nich piękne pozdrowienie: Ave Cor sanctissimum, ave Cor amantissimum Jesu et Mariae! W roku 1643 poleca w swoim zakonie obchodzić uroczyście święto Najświętszego Serca Maryi (8 lutego) oraz Serca Pana Jezusa (20 października). Układa oficjum na te święta. W roku 1648 wydaje książeczkę O nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. W roku 1670 otrzymuje od teologów aprobatę tekstów Mszy świętej i oficjum o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

Jednak główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Żyła ona w tym samym wieku i czasie, co św. Jan Eudes, ale w zupełnym ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial. 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: 'Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami'. Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: 'Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię - umiłowanej uczennicy mojego Serca'.
Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca. 'To nabożeństwo - pisze św. Małgorzata - jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach'. Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał czci także wizerunków swojego Serca.
W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień. W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu pojawił się Świętej Pan Jezus 'jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce'. Pan Jezus ponownie odsłonił swoją pierś i pokazał swoje Serce w pełnym blasku. Zażądał, aby w zamian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wynagradzały temuż Sercu zranionemu grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał, aby w duchu wynagrodzenia w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca odbywałą się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu (tzw. godzina święta) oraz aby Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.
Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział: 'Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia'.
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
 2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
 9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
 10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół pośrednio zatwierdził objawienia, dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po surowym procesie wyniósł ją do chwały ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 1864, a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa a także święto dla niektórych diecezji i zakonów, był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 - a więc prawie w sto lat po wspomnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów polskich wysłany do tego papieża w 1765 roku. Memoriał podaje najpierw historyczny przegląd kultu, a następnie uzasadnia bardzo głęboko godziwość i pożytki płynące z tego nabożeństwa. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.

Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest miłością. Z miłości Bożego Serca istnieje cały wszechświat i rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg nie przestał go miłować. Dowodem tej niepojętej miłości było to, że dał swojego Syna. Uosobieniem tej największej Bożej miłości jest Serce Jezusowe. Ta właśnie miłość dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród nich Sakrament Miłości - Eucharystia.
Nabożeństwo do Serca Jezusowego nakłada również zobowiązania. Człowiek nie powinien nadużywać dobroci Bożego Serca. Powinien mieć do tego Serca nieograniczone zaufanie. Dlatego może i powinien uciekać się do Serca Jezusa we wszystkich swoich potrzebach. Nie powinien jednak ranić tegoż Serca na nowo grzechami. Kiedy jednak słabość ludzka na nowo pchnie nas w bagno grzechu i w niewolę szatana, mamy prawo zawsze ufać w miłosierdzie Boże, które gotowe jest przyjść nam z pomocą i nas wybawić.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego skłania również do aktów pokutnych za grzechy innych. Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał się temu Sercu wynagradzać za grzechy braci. Tak więc nabożeństwo to budzi także świadomość i odpowiedzialność społeczną. Nabożeństwo do Serca Jezusowego nagli do naśladowania cnót tego Serca - a przede wszystkim miłości we wszelkich jej przejawach.

Istnieją rozmaite formy czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Pierwszą z nich jest coroczna uroczystość, obchodzona w piątek po oktawie Bożego Ciała.
Miesiąc czerwiec jest miesiącem Serca Jezusowego; szczególnym orędownikiem tej formy kultu był papież Leon XIII (+ 1903) i jego następcy.
Często spotyka się także wizerunki Serca Jezusowego: w postaci medalików, obrazków, obrazów ściennych, figur. Liczne są także świątynie poświęcone Sercu Jezusa - w samej Polsce jest ich ok. 400.
Wiele narodów i państw poświęciło się Sercu Pana Jezusa, m.in. Ekwador, Kolumbia, Belgia, Hiszpania, Francja, Meksyk, Polska. Istnieją też zakony pod nazwą Serca Jezusowego - m.in. sercanki, siostry Sacre Coeur, siostry urszulanki Serca Jezusa Konającego.
Istnieją także konkretne pobożne praktyki ku czci Serca Jezusowego. Godzina święta wywodzi się od św. Małgorzaty Marii Alacoque. Pan Jezus wyraził życzenie, aby wierni w nocy z czwartku na pierwszy piątek miesiąca adorowali chociaż przez godzinę Najświętszy Sakrament dla uczczenia konania Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym. Praktykę tę przyswoiło sobie bardzo wiele parafii, odprawiając specjalne adoracje w godzinach wieczornych. Pan Jezus dał także św. Marii Małgorzacie obietnicę, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. Kościół wprawdzie nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, pozwala jednak ufać, że zostanie ona wypełniona. Praktyka ta przyczyniła się do spopularyzowania zwyczaju częstej Komunii świętej. Pierwsze litanie do Najświętszego Serca Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna pochodzi z wieku XIX. Jej początek miał miejsce w klasztorze francuskich wizytek. Zatwierdził ją do odmawiania publicznego papież Leon XIII 2 kwietnia 1889 roku. On też dołączył do litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego.

MISJE ŚWIĘTE ZAKOŃCZONE
29/05

PLAN MISJI PARAFIALNYCH - 2021
08/05

P L A N   M I S J I

P A R A F I A L N Y C H

 FRYDEK – 2021

Jezus, ukrzyżowany, zmartwychwstał,

 jak zapowiedział. Alleluja”.

 

Sobota (22.05)

18.00 – Msza święta i Uroczyste rozpoczęcie misji świętej

19.00 - Nabożeństwo pokutne – wynagrodzenie za nasze grzechy i za grzechy świata.

 

 

Niedziela - Zesłania Ducha świętego (23.05)

7.00  –  Msza święta z kazaniem na rozpoczęcie misji świętej

9.00 – Msza święta z kazaniem na rozpoczęcie misji świętej

11.00 – Msza święta z kazaniem na rozpoczęcie misji świętej

15.30 – Majowe

16.00 – Msza święta z kazaniem na rozpoczęcie misji świętej

20.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu - Różaniec

21.00 – Apel Maryjny

 

Poniedziałek - Święto NMP, Matki Kościoła (24.05)

6.30  – Godzinki

7.00  –  Msza święta z nauką misyjną

15.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu - Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do spowiedzi

16.00 – Spotkanie misyjne w kościele dla dzieci – klasy I-IV

17.30 – Majowe

18.00 – Msza święta z nauką misyjną

19.00 – Nauka stanowa dla kobiet

Po nauce wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

20.30 - Różaniec

21.00 – Apel Maryjny

 

Wtorek (25.05)

6.30  – Godzinki

7.00  –  Msza święta z nauką misyjną

15.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu - Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do spowiedzi

16.00 – Spotkanie misyjne w kościele dla dzieci – klasy V-VIII

17.30 – Majowe

18.00 – Msza święta z nauką misyjną

19.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn

Po nauce wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

20.30 - Różaniec

21.00 -  Apel Maryjny

 

Środa (26.05)

6.30  – Godzinki

7.00  –  Msza święta z nauką misyjną

15.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu - Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do spowiedzi!

16.00 – Msza święta z nauką misyjną dla dzieci – klasy I – IV

17.30 – Majowe

18.00 – Msza święta z nauką misyjną

19.00 –  Msza święta z nauką misyjną dla młodzieży

Po nauce okazja do spowiedzi 

20.00 – Modlitwa uwielbienia prowadzona przez młodzież

21.00 – Apel Maryjny

 

Czwartek – święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana (27.05)

6.30  – Godzinki

7.00  –  Msza święta z nauką misyjną

15.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu - Koronka do Miłosierdzia Bożego i okazja do spowiedzi!

16.00 – Msza święta z nauką misyjną dla dzieci – Klasy V-VIII

17.30 – Majowe

18.00 – Msza święta z nauką misyjną

19.00 - Nabożeństwo eucharystyczno-przebłagalne

Po nabożeństwie okazja do spowiedzi

20.30 - Różaniec

21.00 – Apel Maryjny

 

Piątek (28.05)

8.00 – 9.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi!

10.00  –  Msza święta z nauką misyjną dla chorych i sakrament namaszczenia.

17.30 – Majowe

18.00 – Msza święta za zmarłych z nauką misyjną i nabożeństwo

            z procesją na cmentarz

20.30 - Różaniec

21.00 – Apel Maryjny

 

Sobota (29.05)6.30  

6.30 – Godzinki

7.00  –  Msza święta z nauką misyjną

Od 8.00 – odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – Misjonarz

11.00 – Msza święta z udziałem małżonków i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich 

17.30 – Majowe

18.00 – Msza święta z nauką misyjną.

19.00 - Nabożeństwo Maryjne z aktem zawierzenia Parafii NMP Królowej Wszechświata - wynagradzające.

21.00 – Apel Maryjny

 

Niedziela Najświętszej Trójcy (30.05)

Uroczyste zakończenie Misji Świętej

7.00 – Msza święta z nauką i błogosławieństwo misyjne

9.00 – Msza święta z nauką i błogosławieństwo misyjne

11.00 – Msza święta z nauką i błogosławieństwo misyjne

16.00 – Msza święta z nauką i błogosławieństwo misyjne

17.00 – Uroczyste nabożeństwo zakończenia misji świętej – procesja do Krzyża Misyjnego.

 

 

MODLITWA O DOBRE PRZYGOTOWANIE DO MISJI PARAFIALNYCH
07/05

Miłosierny Boże!

Ty chcesz, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Prosimy Cię, ześlij obfite błogosławieństwo na dzieło misji parafialnych, do których przygotowuje się nasza wspólnota.

Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przeżyć czas Misji Świętych. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko własnej duszy, ale też zbawienia dusz bliźnich, którzy żyją daleko od Ciebie.


Duchu Święty Boże! Pomagaj o. Tytusowi - misjonarzowi i nam, aby za łaską Twoją odnowiło się oblicze naszej parafii.

 

Maryjo, Królowo Wszechświata, która jesteś nam przewodniczką na drodze wiary, zgromadź swym matczynym wstawiennictwem nas – synów i córki Kościoła, abyśmy mogli słuchać i z wiarą przyjąć głoszone Słowo Boże. Tobie się zawierzamy wołając:

„Pod Twoją obronę ….”

LIST MISJONARZA o. Tytus M. Boguszyński OFM PRZED MISJAMI PARAFIALNYMI
24/04

Drodzy Parafianie

/to nie tylko grzeczność, ale potrzeba wynikająca z serca i doświadczenia Wspólnoty/

 

W orędziu na Wielkanoc, Papież Franciszek napisał do każdego z nas;

Jezus, ukrzyżowany, zmartwychwstał, jak zapowiedział. Alleluja”.

 

„Wielkanocna proklamacja nie ukazuje iluzji, nie ujawnia formuły magicznej, nie wskazuje drogi ucieczki w obliczu trudnej sytuacji, jaką przeżywamy. Pandemia jest nadal w pełnym rozkwicie; bardzo uciążliwy jest kryzys społeczny”, czy także kryzys wiary.

Wobec tej złożonej rzeczywistości, a raczej pośród niej, proklamacja wielkanocna zawiera w niewielu słowach wydarzenie, które daje niezawodną nadzieję: „Jezus, ukrzyżowany, zmartwychwstał”. Nie mówi nam o aniołach, czy zjawach, ale o człowieku, człowieku z krwi i kości, z twarzą i imieniem: Jezus.

 

Ewangelia zaświadcza, że ten Jezus, ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem za to, iż powiedział, że jest Chrystusem, Synem Bożym, zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismami i jak sam zapowiedział swoim uczniom.

 

Drodzy Parafianie, być może nie tak wyobrażaliśmy sobie nasze dotychczasowe życie; Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, codzienność. Jest to być może dla wielu z nas czas w jakimś stopniu trudny. Jednak z Bożą pomocą ufamy, że powoli się kończy, czegoś nowego nas nauczy, do odkrycia czegoś i Kogoś nas z mobilizuje. Być może, dla części z nas, czyli także z Waszej Parafii, jest to okoliczność, aby wzmocnić swoją wiarę, osobistą relację z Jezusem, a dla niektórych, niestety, sposób by tę znajomość zerwać. Modlę się za jednych i za drugich, prosząc Pana, aby wszystkim nam zaczęło się chcieć żyć. 

 

Życie nasze ma swój początek w Bogu, przy współudziale naszych Rodziców, tych których postawiono na naszej drodze. Czasami, nie wypowiadając żadnego słowa, stali się dla nas wzorami i przewodnikami po drodze Życia.

Wielkim darem nas wszystkich, w tym zwariowanym czasie, dezinformacji, strachu, obojętności czasami, jest postać św. Józefa, który stał się świadkiem przed Bogiem i przed każdym z ans. Ufamy także, że niebawem umacniał nas będzie także czcigodny Sługa Boży, Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Postaci nam nieznane, wręcz bym napisał tajemnicze. Dlatego potrzeba nam wszystkim, mi też, abyśmy stawali się świadkami. Od najstarszego do najmłodszego.

 

Zapraszam Was i siebie do bycia świadkiem w zaufani Bogu! Odkryjmy Go- Jezusa, Prawdziwego Boga, na nowo. Proszę.

 

W duchu zaufania i zawierzenia Waszej Parafii, Księdza proboszcza, każdego z Was z osobna, zapraszam Was do spojrzenia na Siebie „Ojcowskim Sercem” w trakcie naszych wspólnych Misji Świętych.

 

Czekam na Was i Błogosławię Wam i tym do których pójdziecie. Na tyle na ile możliwe, pamiętając o sytuacji epidemicznej w naszej Ojczyźnie. Mobilizujmy się do bycia we wspólnym odkrywaniu piękna jakie w nas jest podczas Misji Świętych.

 

KAŻDY JEST WAŻNY I ZAPROSZONY. Spróbujmy.

 

„W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie” – Papież Franciszek.

 

Szczegółowy plan, podamy Wam za tydzień.

O. Tytus M. Boguszyński OFM /misjonarz/

Informacja dla Jubilatów Małżeńskich
24/04

Świętowanie jubileuszy małżeńskich zaplanowano na niedzielę 23 maja br. Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystości odbędą się w czterech parafiach:

a. Katowice, katedrze Chrystusa Króla, godz. 12.00;

b. Ruda Śląska, parafia św. Józefa (sanktuarium), godz. 11.30;

c. Rybnik, parafia św. Antoniego (bazylika), godz. 12.00;

d. Pszów, parafia Narodzenia NMP (bazylika), godz. 12.00.

 

Zapisy przez stronę internetową: https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/wazne/66-jubileusze-malzenskie-2021 lub telefonicznie: 519 546 196. 

 

Przyjęcia do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach
24/04

Rozpoczęły się przyjęcia do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach,

która potrwa do 27 sierpnia br.

 

Na stronie www.seminarium.katowice.pl znajdują się informacje dla kandydatów i formularz, za pomocą którego należy się zarejestrować i umówić na rozmowę wstępną. Od kandydatów do seminarium wymagane są następujące dokumenty:

a)własnoręcznie napisane podanie z motywacją swojej decyzji, skierowane do rektora WŚSD;

 1. b) życiorys w formie opisowej, uwzględniający zwłaszcza aspekt religijny;
 2. c) odpis aktu urodzenia;
 3. d) świadectwo chrztu („świeżej' daty, z adnotacją na temat bierzmowania);
 4. e) świadectwo moralności od własnego proboszcza;
 5. f) opinia katechety (dla osób, które ukończyły w tym roku katechezę w szkole średniej);
 6. g) świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpis lub kopia – oryginał do wglądu);
 7. h) zaświadczenie maturalne (odpis lub kopia – oryginał do wglądu);
 8. i) świadectwo ukończenie katechezy w zakresie szkoły średniej;
 9. j) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

 

k)fotografia legitymacyjna.

Ogłoszenie dotyczące cmentarza w parafii Miedźna
17/04

Ogłoszenie dotyczące cmentarza w parafii Miedźna.

 

Całkowita inwentaryzacja, dotycząca wszystkich grobów na cmentarzy w parafii Miedźna została zakończona.

Tam, gdzie były jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, na groby zostały naklejone stosowne kartki z prośbą o kontakt w kancelarii parafii.  

 

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej parafii Miedźna, jaki jest status grobu, którym się opiekujemy.

 

Zielona słuchawka – informuje, że wszystko jest w porządku.

 

Czerwona słuchawka – informuje i jest prośbą o pilny kontakt telefoniczny z kancelarią parafii.

 

Znak czarny – jest informacją, że nie mamy żadnego kontaktu z osobami, które się danym grobem opiekują, a rezerwacja grobu uległa już dawno przedawnieniu. Takich grobów na naszym cmentarzu jest 120. Groby te jeśli nikt się nie zgłosi celem wyjaśnienia sprawy, zostaną rozebrane do końca bieżącego roku.

 

Przepraszam gorąco, za jakiekolwiek pomyłki i nieścisłości!

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Ks. Jan Piontek

Proboszcz z Miedźnej

Uroczystości Pogrzebowe Śp. Ks. Prob. Huberta Seweryna
06/04

 

 

 

 

 

 

Ksiądz Proboszcz Hubert Seweryn – budowniczy kościoła

żył 77 lat

19.04.1973 – Święcenia Kapłańskie

1984 – 2009 – Proboszcz Parafii we Frydku

zmarł 2 kwietnia 2021 roku

 

Uroczystości Pogrzebowe we Frydku

w piątek 09.04.2021r

Liturgii pogrzebowej będzie przewodniczył

Bp Marek Szkudło

_______________________

 

Modlitwa Różańcowa o g. 12.30

Msza św. o g.13.30

 

Ze względu na obostrzenia sanitarne

w kościele (20 osób) będzie obecna tylko rodzina i kapłani,

a poza kościołem pozostali wierni.

Uroczystość będzie transmitowana przez stronę internetową parafii!

 

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

 

Odszedł do Pana Ks. Proboszcz Hubert Seweryn
02/04

Odszedł do Domu Ojca

Ks. Prob. Hubert Seweryn

 

 

 

 

W Piątek, 2 kwietnia 2021r.  w godzinach południowych odszedł do Pana - Pierwszy Proboszcz naszej Parafii

Ks. Hubert Seweryn. Przeżył 77 lat w tym 48 lat w Chrystusowym Kapłaństwie. Przez 25 lata był naszym proboszczem.

 

W naszej Parafii odbędą się uroczystości pogrzebowe. Więcej informacji dotyczących pogrzebu po Świętach.

Proszę o modlitwę za Śp. Ks. Prob. Huberta Seweryna.

 

W kościele będziemy się modlić w Jego intencji w Poniedziałek Wielkanocny o g. 15.30, a od wtorku do czwartku o 18.30

- z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Można się łączyć przez internet.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

 

Linki

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NMP Królowej Wszechświata we Frydku, siedziba: Frydek, plac Jana Pawła II nr 1.